فلزیاب goldenmaxv4

2 پاسخ(ها)

با سلام
فلزیاب گلدین ماسک
دوستان عزیز و گرامی
این سیستم سکه یاب میباشد
و تولید داخل نیز میباشد
علت اینکه فهمیدیم این سیستم فلزیاب تولید داخل میباشد این بود که وقتی دلار ۳ تومن بود این سیستم ۱۲ تومن بود حالا که دلار ۱۴ تومن هست  این سیستم هم ۱۴ تومن شده
پس تولید داخل میباشد و اون مبلغ کمی هم که گرون شده فقط برای گرون قطعاتی هست که داخل میشه خرید کرد و گرون شده

پاسخ داده شده در ۱۳/۰۶/۱۳۹۷.
افزودن نظر

با سلام
فلزیاب گلدین ماسک
دوستان عزیز و گرامی
این سیستم سکه یاب میباشد
و تولید داخل نیز میباشد
علت اینکه فهمیدیم این سیستم فلزیاب تولید داخل میباشد این بود که وقتی دلار ۳ تومن بود این سیستم ۱۲ تومن بود حالا که دلار ۱۴ تومن هست  این سیستم هم ۱۴ تومن شده
پس تولید داخل میباشد و اون مبلغ کمی هم که گرون شده فقط برای گرون قطعاتی هست که داخل میشه خرید کرد و گرون شده

پاسخ داده شده در ۱۳/۰۶/۱۳۹۷.
افزودن نظر

با سلام
فلزیاب گلدین ماسک
دوستان عزیز و گرامی
این سیستم سکه یاب میباشد
و تولید داخل نیز میباشد
علت اینکه فهمیدیم این سیستم فلزیاب تولید داخل میباشد این بود که وقتی دلار ۳ تومن بود این سیستم ۱۲ تومن بود حالا که دلار ۱۴ تومن هست  این سیستم هم ۱۴ تومن شده
پس تولید داخل میباشد و اون مبلغ کمی هم که گرون شده فقط برای گرون قطعاتی هست که داخل میشه خرید کرد و گرون شده

پاسخ داده شده در ۱۳/۰۶/۱۳۹۷.
افزودن نظر

با سلام
فلزیاب گلدین ماسک
دوستان عزیز و گرامی
این سیستم سکه یاب میباشد
و تولید داخل نیز میباشد
علت اینکه فهمیدیم این سیستم فلزیاب تولید داخل میباشد این بود که وقتی دلار ۳ تومن بود این سیستم ۱۲ تومن بود حالا که دلار ۱۴ تومن هست  این سیستم هم ۱۴ تومن شده
پس تولید داخل میباشد و اون مبلغ کمی هم که گرون شده فقط برای گرون قطعاتی هست که داخل میشه خرید کرد و گرون شده

پاسخ داده شده در ۱۳/۰۶/۱۳۹۷.
افزودن نظر

با سلام
فلزیاب گلدین ماسک
دوستان عزیز و گرامی
این سیستم سکه یاب میباشد
و تولید داخل نیز میباشد
علت اینکه فهمیدیم این سیستم فلزیاب تولید داخل میباشد این بود که وقتی دلار ۳ تومن بود این سیستم ۱۲ تومن بود حالا که دلار ۱۴ تومن هست  این سیستم هم ۱۴ تومن شده
پس تولید داخل میباشد و اون مبلغ کمی هم که گرون شده فقط برای گرون قطعاتی هست که داخل میشه خرید کرد و گرون شده

پاسخ داده شده در ۱۳/۰۶/۱۳۹۷.
افزودن نظر

با سلام
فلزیاب گلدین ماسک
دوستان عزیز و گرامی
این سیستم سکه یاب میباشد
و تولید داخل نیز میباشد
علت اینکه فهمیدیم این سیستم فلزیاب تولید داخل میباشد این بود که وقتی دلار ۳ تومن بود این سیستم ۱۲ تومن بود حالا که دلار ۱۴ تومن هست  این سیستم هم ۱۴ تومن شده
پس تولید داخل میباشد و اون مبلغ کمی هم که گرون شده فقط برای گرون قطعاتی هست که داخل میشه خرید کرد و گرون شده

پاسخ داده شده در ۱۳/۰۶/۱۳۹۷.
افزودن نظر

با سلام
فلزیاب گلدین ماسک
دوستان عزیز و گرامی
این سیستم سکه یاب میباشد
و تولید داخل نیز میباشد
علت اینکه فهمیدیم این سیستم فلزیاب تولید داخل میباشد این بود که وقتی دلار ۳ تومن بود این سیستم ۱۲ تومن بود حالا که دلار ۱۴ تومن هست  این سیستم هم ۱۴ تومن شده
پس تولید داخل میباشد و اون مبلغ کمی هم که گرون شده فقط برای گرون قطعاتی هست که داخل میشه خرید کرد و گرون شده

پاسخ داده شده در ۱۳/۰۶/۱۳۹۷.
افزودن نظر

با سلام
فلزیاب گلدین ماسک
دوستان عزیز و گرامی
این سیستم سکه یاب میباشد
و تولید داخل نیز میباشد
علت اینکه فهمیدیم این سیستم فلزیاب تولید داخل میباشد این بود که وقتی دلار ۳ تومن بود این سیستم ۱۲ تومن بود حالا که دلار ۱۴ تومن هست  این سیستم هم ۱۴ تومن شده
پس تولید داخل میباشد و اون مبلغ کمی هم که گرون شده فقط برای گرون قطعاتی هست که داخل میشه خرید کرد و گرون شده

پاسخ داده شده در ۱۳/۰۶/۱۳۹۷.
افزودن نظر

با سلام
فلزیاب گلدین ماسک
دوستان عزیز و گرامی
این سیستم سکه یاب میباشد
و تولید داخل نیز میباشد
علت اینکه فهمیدیم این سیستم فلزیاب تولید داخل میباشد این بود که وقتی دلار ۳ تومن بود این سیستم ۱۲ تومن بود حالا که دلار ۱۴ تومن هست  این سیستم هم ۱۴ تومن شده
پس تولید داخل میباشد و اون مبلغ کمی هم که گرون شده فقط برای گرون قطعاتی هست که داخل میشه خرید کرد و گرون شده

پاسخ داده شده در ۱۳/۰۶/۱۳۹۷.
افزودن نظر

با سلام
فلزیاب گلدین ماسک
دوستان عزیز و گرامی
این سیستم سکه یاب میباشد
و تولید داخل نیز میباشد
علت اینکه فهمیدیم این سیستم فلزیاب تولید داخل میباشد این بود که وقتی دلار ۳ تومن بود این سیستم ۱۲ تومن بود حالا که دلار ۱۴ تومن هست  این سیستم هم ۱۴ تومن شده
پس تولید داخل میباشد و اون مبلغ کمی هم که گرون شده فقط برای گرون قطعاتی هست که داخل میشه خرید کرد و گرون شده

پاسخ داده شده در ۱۳/۰۶/۱۳۹۷.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید